Kada i ako poslodavac zakasni s plaćanjem doprinosa iz i na plaće te poreza na dohodak i prirez,obvezan je platiti zateznu kamatu koju obračunava Porezna uprava za broj dana zakašnjenja.Zateznu kamatu treba uplatiti na isti račun na koji se plaćaju obvezni doprinosi,a na obrascu JOPPD treba iskazati samo zateznu kamatu za MIO II.stup.Razlog tome je taj što ta kamata pripada svakom radniku koji je osiguranik u II.stupu mirovinskog osiguranja te utječe na njegovu mirovinsku osnovicu i treba je iskazati za svakoga radnika posebno.

Ukupnu svotu zatezne kamate treba rasporediti za svakoga radnika ponaosob na način:

postotak udjela radnika u ukupnoj plaći=plaća radnika/ukupna svota plaća svih radnika*100

S obzirom da je osnovica za plaćanje doprinosa bruto-plaća radnika,za izračun se uzimaju iznosi bruto-plaća.

Pri popunjavanju JOPPD obrasca upisuju se sljedeći podaci:

stranica A

-oznaka obrasca određuje se prema danu uplate zatezne kamate ili se stavlja nekorišten broj za godinu za koju se predaje obrazac JOPPD

-iznos zatezne kamate iskazuje se u red.br.VIII

stranica B

-pod oznakom 6.1 upisuje se  0001

-pod oznakom 6.2 upisuje se  5721

-pod oznakama 10.1-10.2 upisuje se razdoblje cijele godine za koju se podnosi JOPPD obrazac

-pod oznakom 12.2 upisuje se svota  kamate

-u svim ostalim poljima iskazuju se 0,00